25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 
 

33 satır
606 B

let
sources = import ./nix/sources.nix;
pkgs = import sources.nixpkgs {};
haskellDeps = ps : with ps; [
protolude
turtle
ansi-terminal
];
ghc = pkgs.haskellPackages.ghcWithPackages haskellDeps;
in
pkgs.mkShell {
buildInputs = with pkgs;
[ cacert
coreutils
entr
pandoc
html-xml-utils # hxselect
zsh
perl
perlPackages.URI
minify
niv
git
direnv
ghc
tmux
libwebp
# for emacs dev
ripgrep
nodePackages.http-server
lighttpd
];
}