Me playing with tidalcycles
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 

36 regels
726 B

{ nixpkgs ? import (fetchTarball https://github.com/NixOS/nixpkgs/archive/20.09.tar.gz) {} }:
let
inherit (nixpkgs) pkgs;
inherit (pkgs) haskellPackages;
hspkgs = haskellPackages.override {
overrides = self: super: {
# tidal = pkgs.haskell.lib.overrideCabal super.tidal {
# version = "1.4.9";
# };
};
};
haskellDeps = ps: with ps; [
base
protolude
tidal
random
];
ghc = hspkgs.ghcWithPackages haskellDeps;
nixPackages = [
ghc
pkgs.gdb
pkgs.ffmpeg-full
haskellPackages.cabal-install
];
in
pkgs.stdenv.mkDerivation {
name = "env";
buildInputs = nixPackages;
shellHook = ''
export PS1="\n\[[hs:\033[1;32m\]\W\[\033[0m\]]> "
'';
}